Η ασφάλιση εξοικονόμησης ενέργειας της GoSafe with ESI είναι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη των πελατών σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η υποσχεσθείσα εξοικονόμηση ενέργειας, και σε περίπτωση που ο πάροχος της τεχνολογίας δεν μπορεί να εκπληρώσει τη δέσμευση για την αποζημίωσή τους.

Τα χαρακτηριστικά της ασφάλισης εξοικονόμησης ενέργειας είναι:

Παρέχει αυξημένο επίπεδο εγγύησης που μειώνει τον επενδυτικό κίνδυνο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για τους πελάτες διασφαλίζοντας τη δέσμευση του παρόχου της τεχνολογίας για εγγύηση της εξοικονόμησης.
Αυξάνει την προθυμία των εμπορικών τραπεζών να δανείσουν στους πελάτες για έργα στο πλαίσιο του μοντέλου ESI, δεδομένου του μειωμένου κινδύνου αθέτησης αποπληρωμής.
Η ασφάλιση εξοικονόμησης ενέργειας είναι ένα είδος ασφάλισης εγγύησης, το οποίο εμπεριέχεται στη συμφωνία μεταξύ τριών μερών: του παρόχου τεχνολογίας, του ασφαλιστικού φορέα και του πελάτη. Η ασφάλιση ενεργειακής απόδοσης συνδέεται με την τυποποιημένη σύμβαση και ενεργοποιείται αν δεν πληρούνται συγκεκριμένες διατάξεις της σύβασης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του πελάτη και του παρόχου τεχνολογίας σχετικά με την αναφερόμενη στη σύμβαση εξοικονόμηση ενέργειας, ο φορέας επικύρωσης διεκπεραιώνει τη διαδικασία διαιτησίας, η οποία περιλαμβάνει την αξιολόγηση της αναφερόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και την εκτίμηση ενδεχόμενων αθετήσεων εξοικονόμησης ενέργειας που πρέπει να αντισταθμιστούν στον πελάτη. Σε κάθε μια από τις τρεις χώρες, συνεργαζόμαστε με ασφαλιστικές εταιρείες που είναι έτοιμες να προσφέρουν ασφάλιση με το μοντέλο GoSafe with ESI!

Παρέχει αυξημένο επίπεδο εγγύησης που μειώνει τον επενδυτικό κίνδυνο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για τους πελάτες διασφαλίζοντας τη δέσμευση του παρόχου της τεχνολογίας για εγγύηση της εξοικονόμησης.

Αυξάνει την προθυμία των εμπορικών τραπεζών να δανείσουν στους πελάτες για έργα στο πλαίσιο του μοντέλου ESI, δεδομένου του μειωμένου κινδύνου αθέτησης αποπληρωμής.

Η ασφάλιση εξοικονόμησης ενέργειας είναι ένα είδος ασφάλισης εγγύησης, το οποίο εμπεριέχεται στη συμφωνία μεταξύ τριών μερών: του παρόχου τεχνολογίας, του ασφαλιστικού φορέα και του πελάτη. Η ασφάλιση ενεργειακής απόδοσης συνδέεται με την τυποποιημένη σύμβαση και ενεργοποιείται αν δεν πληρούνται συγκεκριμένες διατάξεις της σύβασης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του πελάτη και του παρόχου τεχνολογίας σχετικά με την αναφερόμενη στη σύμβαση εξοικονόμηση ενέργειας, ο φορέας επικύρωσης διεκπεραιώνει τη διαδικασία διαιτησίας, η οποία περιλαμβάνει την αξιολόγηση της αναφερόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και την εκτίμηση ενδεχόμενων αθετήσεων εξοικονόμησης ενέργειας που πρέπει να αντισταθμιστούν στον πελάτη. Σε κάθε μια από τις τρεις χώρες, συνεργαζόμαστε με ασφαλιστικές εταιρείες που είναι έτοιμες να προσφέρουν ασφάλιση με το μοντέλο GoSafe with ESI!

Πήγαινε πίσω