Το μοντέλο GoSafe with ESI και οι συνιστώσες του

Το μοντέλο GoSafe with ESI βασίζεται σε 5 συνιστώσες που έχουν σχεδιαστεί να εφαρμόζονται συνδυαστικά, με σκοπό τη μείωση του εκτιμώμενου κινδύνου των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Το GoSafe with ESI σας παρέχει 5 συνιστώσες:

Arrow previous
Arrow next
#01 Τυποποιημένη σύμβαση

Τυποποιημένη σύμβαση

Μια τυποποιημένη σύμβαση, θέτει ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των παρόχων τεχνολογίας που προσφέρουν μια αποτελεσματική λύση, και τους τελικούς πελάτες τους. Καθορίζει τη δέσμευση του παρόχου τεχνολογίας για την επίτευξη της υποσχόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και τον τρόπο μέτρησης, επικύρωσης, εγγύησης και ασφάλισης αυτής.

Διαβάστε περισσότερα
#02 Επικύρωση

Επικύρωση

Εφαρμόζεται ανεξάρτητη διαδικασία τεχνικής επικύρωσης για την αντιμετώπιση του πιθανού κινδύνου όσον αφορά στην απόδοση των έργων εξοικονόμησης ενέργειας. Ένας αξιόπιστος φορέας πιστοποίησης αξιολογεί την ικανότητα του έργου να αποδώσει την υποσχόμενη εξοικονόμηση ενέργειας, επαληθεύει την εγκατάσταση, και ενεργεί ως διαμεσολαβητής αν απαιτηθεί.

Διαβάστε περισσότερα
#03 Ασφάλιση εξοικονόμησης ενέργειας <br />

Ασφάλιση εξοικονόμησης ενέργειας

Με ένα προϊόν κάλυψης κινδύνου (συνήθως μία ασφάλιση εγγύησης), οι εταιρείες που επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση εξασφαλίζονται έναντι του παρόχου τεχνολογίας τους, σε περίπτωση που αποτυγχάνει να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας. Η ασφάλιση δημιουργεί εμπιστοσύνη στην επένδυση για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, μειώνοντας ταυτόχρονα τον πιστωτικό κίνδυνο του δανείου.

Διαβάστε περισσότερα
#04 Χρηματοδότηση<br />

Χρηματοδότηση

Τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως τα πράσινα δάνεια ή τα νέα προϊόντα χρηματοδότησης, μπορούν να συνδεθούν με έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης χρησιμοποιώντας το μοντέλο GoSafe with ESI . Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανταγωνιστικές πιστωτικές συνθήκες, κατάλληλης διάρκειας και υποστήριξη για πρόσβαση σε εξασφαλίσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν ιδίως τους μικρότερους πελάτες να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογικές λύσεις.

Διαβάστε περισσότερα
#05 Διαδικτυακή πλατφόρμα

Διαδικτυακή πλατφόρμα

Για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, έχει αναπτυχθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα με τη χρήση τεχνολογίας blockchain. Πρόκειται για μια διαδικτυακή πύλη, προσβάσιμη μέσω ασφαλούς κωδικού πρόσβασης, η οποία καταγράφει κάθε βήμα της διαδικασίας, παρέχοντας απόλυτη διαφάνεια σε κάθε λειτουργία, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία και τον έλεγχο των δεδομένων των χρηστών.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός «βήμα προς βήμα»

Preparation phase
Step 1 Στάδιο Προετοιμασίας

Ο πάροχος τεχνολογίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης προσφέρει ένα έργο, με εγγυημένη την εξοικονόμηση ενέργειας. Το μοντέλο GoSafe with με τις επιμέρους συνιστώσες του καθώς και οι υποχρεώσεις κάθε εμπλεκόμενου μέρους περιγράφονται στην απλή, τυποποιημένη σύμβαση.

Preparation phase
Step 2 Σύμβαση

Ένας ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης αξιολογεί και επικυρώνει την υποσχόμενη εξοικονόμηση ενέργειας του έργου. ΄Ένας ασφαλιστικός φορέας καλύπτει την επικυρωμένη εξοικονόμηση ενέργειας και η σύμβαση ενεργοποιείται.

Preparation phase
Step 3 Στάδιο υλοποίησης

Ο πάροχος τεχνολογίας εγκαθιστά το νέο ενεργειακό σύστημα και ο φορέας πιστοποίησης επαληθεύει και επικυρώνει ότι η εγκατάσταση είναι σύμφωνη με τη σύμβαση.

Preparation phase
Step 4 Στάδιο λειτουργίας

Η λειτουργία του νέου εξοπλισμού έχει ως αποτέλεσμα μειωμένο ενεργειακό κόστος, βελτιωμένη απόδοση και βιωσιμότητα. Οι υπηρεσίες συντήρησης από τον πάροχο τεχνολογίας εξασφαλίζουν τη βέλτιστη λειτουργία του εξοπλισμού.

Preparation phase
Step 5 Παρακολούθηση εξοικονόμησης

Η εξοικονόμηση ενέργειας μετράται και αναφέρεται ετησίως από τον πάροχο της τεχνολογίας μέσω ενός απλού online συστήματος, όπου ελέγχεται και μπορεί να εγκριθεί από τους πελάτες τους. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με την εξοικονόμηση που επιτεύχθηκε, καλείται ο φορέας πιστοποίησης να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής.

Preparation phase
Step 6 Ασφαλιστική κάλυψη

Αν δεν επιτευχθεί η εξοικονόμηση, και ο πάροχος της τεχνολογίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη συμβατική του δέσμευση, ο ασφαλιστικός φορέας παρεμβαίνει για να καλύψει το μέρος της εξοικονόμησης ενέργειας που δεν έχει επιτευχθεί.

Είστε εταιρεία που ενδιαφέρεται να επενδύσει σε ενεργειακά αποδοτικές αναβαθμίσεις χωρίς τους συνήθεις σχετικούς κινδύνους;

Επικοινωνήστε

Είστε πάροχος τεχνολογίας που επιδιώκει να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό προσφέροντας μια μοναδική και βιώσιμη λύση;

Επικοινωνήστε