Η διαδικασία επικύρωσης του GoSafe with ESI έχει αναπτυχθεί για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την παροχή βεβαιότητας σχετικά με τις τεχνικές πτυχές του έργου ενεργειακής απόδοσης στους πελάτες, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας επικύρωσης είναι:

Διενεργείται από ανεξάρτητο φορέα τεχνικής επικύρωσης
Η μεθοδολογία βάσει τεχνολογίας για την αξιολόγηση των έργων βασίζεται στην επιλογή Α - Μεθοδολογία του πρωτοκόλλου IPMVP®
Η εξοικονόμηση ενέργειας που εγγυάται ο πάροχος της τεχνολογίας επικυρώνεται από τον φορέα πιστοποίησης μετά την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό είναι μια απαίτηση για την ενεργοποίηση της σύμβασης.
Η εγκατάσταση του έργου ενεργειακής απόδοσης επικυρώνεται μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού και είναι έτοιμη για έναρξη λειτουργίας.
Ο φορέας πιστοποίησης διενεργεί διαδικασία διαιτησίας σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του παρόχου τεχνολογίας και του πελάτη σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτεύχθηκε, για να μεσολαβήσει και να αποσαφηνίσει αν απαιτείται αποζημίωση. Η επικύρωση είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση της ασφαλιστικής απαίτησης.

Διενεργείται από ανεξάρτητο φορέα τεχνικής επικύρωσης

Η μεθοδολογία βάσει τεχνολογίας για την αξιολόγηση των έργων βασίζεται στην επιλογή Α – Μεθοδολογία του πρωτοκόλλου IPMVP®

Η εξοικονόμηση ενέργειας που εγγυάται ο πάροχος της τεχνολογίας επικυρώνεται από τον φορέα πιστοποίησης μετά την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό είναι μια απαίτηση για την ενεργοποίηση της σύμβασης.

Η εγκατάσταση του έργου ενεργειακής απόδοσης επικυρώνεται μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού και είναι έτοιμη για έναρξη λειτουργίας.

Ο φορέας πιστοποίησης διενεργεί διαδικασία διαιτησίας σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του παρόχου τεχνολογίας και του πελάτη σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτεύχθηκε, για να μεσολαβήσει και να αποσαφηνίσει αν απαιτείται αποζημίωση. Η επικύρωση είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση της ασφαλιστικής απαίτησης.

Πήγαινε πίσω