ESI model a jeho prvky

Model ESI sa opiera o 5 komponentov, ktorých cieľom je zníženie vnímaného rizika investícií do energetickej efektívnosti a budovanie dôvery medzi zúčastnenými stranami.

GoSafe with ESI pozostáva z 5 nástrojov:

Arrow previous
Arrow next
#01 ŠTANDARDIZOVANÝ<br />
KONTRAKT

ŠTANDARDIZOVANÝ
KONTRAKT

Definuje záväzok poskytovateľa technológie k úsporám energie a spôsob, akým sa tieto úspory merajú, overujú, garantujú a poisťujú.

Viac informácií
#02 VALIDÁCIA

VALIDÁCIA

Zavádza sa nezávislý proces technickej validácie na overenie kapacity dosiahnutia stanovených úspor a riešenie prípadných sporov.

Viac informácií
#03 POISTENIE ENERGETICKÝCH ÚSPOR <br />

POISTENIE ENERGETICKÝCH ÚSPOR

Produkt na krytie rizík, ktorý kryje dodávateľa technológie a poisťuje zmluvné záväzky týkajúce sa energetických úspor. Poistenie má za cieľ zvýšiť dôveru v ponúkané riešenie a znížiť úverové riziko.

Viac informácií
#04 FINANCOVANIE<br />

FINANCOVANIE

Existujúce finančné nástroje, ako sú tzv. zelené pôžičky alebo nové produkty financovania, môžu byť prepojené s projektmi energetickej efektívnosti pomocou riešenia GoSafe with ESI.

Viac informácií
#05 ONLINE PLATFORMA

ONLINE PLATFORMA

Na zjednodušenie výmeny informácií a dokumentov medzi zúčastnenými stranami bola vyvinutá online platforma využívajúca technológiu blockchain.

Viac informácií

Krok za krokom

Preparation phase
Step 1 Prípravná fáza:

Dodávateľ technológie so špecializáciou v oblasti energetickej účinnosti predstaví projekt s garantovanou úsporou energie.

Preparation phase
Step 2 Aktivácia
kontraktu:

Certifikačná spoločnosť vykoná technické
hodnotenie na overenie garantovaných úspor energie. Poisťovňa sa postará o poistenie energetických úspor a následne je kontrakt aktivovaný.

Preparation phase
Step 3 Implementačná fáza:

Dodávateľ technológie nainštaluje nové energeticky účinné zariadenie a certifikačná
spoločnosť preverí a následne potvrdí, že inštalácia je v súlade so zmluvou.

Preparation phase
Step 4 Prevádzková fáza:

Nové zariadenie znižuje náklady na energie a zvyšuje produktivitu.
Dodávateľ technológie zabezpečuje údržbu a optimálne fungovanie zariadenia.

Preparation phase
Step 5 Monitorovanie úspor:

Úspora energie sa meria a pravidelne reportuje dodávateľom technológie
prostredníctvom jednoduchej online
platformy, kde sa dáta kontrolujú a schvaľujú klientom.

Preparation phase
Step 6 Poistné krytie:

V prípade akéhokoľvek nedorozumenia
vstupuje do procesu ako arbiter certifikačná spoločnosť. V prípade, ak
úspory energie nebudú dosiahnuté a dodávateľ technológie nenaplní zmluvne dohodnuté záväzky, prichádza na rad
poistenie, ktoré kryje náklady na nedosiahnuté úspory energie.

Ste spoločnosť, ktorázáujem investovať do energeticky účinných riešení bez akýchkoľvek s tým súvisiacich rizík?

Kontaktujte nás!

Ste dodávateľom technológie, ktorý sa snaží odlíšiť od konkurencie ponukou jedinečného a udržateľného riešenia?

Kontaktujte nás!