ESI model a jeho prvky

Model ESI sa opiera o 5 komponentov navrhnutých tak, aby spolupracovali pri znižovaní vnímaného rizika investovania do energetickej efektívnosti a budovaní dôvery a dôveryhodnosti medzi aktérmi a pri samotných úsporách energie.

GoSafe with ESI vám ponúka 5 prvkov:

Arrow previous
Arrow next
#01 ŠTANDARDIZOVANÁ ZMLUVA

ŠTANDARDIZOVANÁ ZMLUVA

Štandardizovaná, zjednodušená zmluva stanovuje jasný a transparentný rámec pre rokovania medzi poskytovateľmi technológií, ktorí ponúkajú svoje efektívne riešenie, a ich konečnými klientmi. Definuje záväzok poskytovateľa technológie k úsporám energie a spôsob, akým sa tieto úspory merajú, overujú, garantujú a poisťujú.

Čítať viac
#02 VALIDÁCIA

VALIDÁCIA

Čo sa týka výkonnosti projektov energetickej efektívnosti a vyhodnotenia ich potenciálneho rizika, bol zavedený nezávislý proces technickej validácie. Dôveryhodná validačná entita vyhodnotí kapacitu projektu na dosiahnutie sľúbených úspor energie, overí inštaláciu a v prípade potreby pôsobí ako rozhodca v pracovno-právnych sporoch.

Čítať viac
#03 POISTENIE ENERGETICKÝCH ÚSPOR <br />

POISTENIE ENERGETICKÝCH ÚSPOR

Produktom na krytie rizika (zvyčajne ručiteľským dlhopisom) sú spoločnosti investujúce do energetickej efektívnosti poistené proti tomu, že ich poskytovateľ technológie nesplní zmluvné záväzky týkajúce sa úspor energie. Poistenie vytvára dôveru v energetickú efektívnosť a zároveň znižuje úverové riziko pôžičky.

Čítať viac
#04 FINANCOVANIE<br />

FINANCOVANIE

Existujúce finančné nástroje, ako sú tzv. zelené pôžičky alebo nové produkty financovania, môžu byť prepojené s projektmi energetickej efektívnosti pomocou riešenia GoSafe with ESI. Výsledkom môžu byť konkurencieschopné úverové podmienky, vhodná doba splatnosti a podpora prístupu k zábezpeke, čo môže pomôcť najmä menším zákazníkom získať prístup k financovaniu energeticky efektívnych technologických riešení.

Čítať viac
#05 ONLINE PLATFORMA

ONLINE PLATFORMA

Na uľahčenie výmeny informácií a dokumentov medzi zainteresovanými stranami bola vyvinutá online platforma využívajúca technológiu blockchain. Ide o webový portál, prístupný cez zabezpečené heslo, ktorý zaznamenáva každý krok procesu, poskytuje dokonalú transparentnosť každej operácie a zároveň zaručuje súkromie používateľov a kontrolu nad údajmi.

Čítať viac

Step-by-step guide

Preparation phase
Step 1 Prípravná fáza:

Poskytovateľ energeticky efektívnych technológií ponúka projekt so zaručenou úsporou energie. Prvky GoSafe with ESI a povinnosti každej zainteresovanej strany sú opísané v jednoduchej štandardizovanej zmluve.

Preparation phase
Step 2 Zmluva
aktivácia:

Overovacia entita tretej strany skontroluje úspory energie projektu. Poisťovňa poistí overenú úsporu energie a zmluva je aktivovaná.

Preparation phase
Step 3 Implementačná fáza:

Poskytovateľ technológie nainštaluje nový energeticky účinný systém a overovací subjekt preverí a následne potvrdí, že inštalácia je v súlade so zmluvou.

Preparation phase
Step 4 Prevádzková fáza:

Prevádzka nového zariadenia vedie k zníženiu energetických nákladov, zlepšeniu výkonu, vyššej produktivite a celkovej udržateľnosti. Servisné služby poskytovateľa technológie priebežne zabezpečujú, že zariadenie funguje optimálne.

Preparation phase
Step 5 Monitorovanie úspor:

Úspory energie sú merané a každoročne reportované poskytovateľom technológie prostredníctvom jednoduchého online systému, kde sú kontrolované a následne schválené samotnými klientmi. V prípade, že dôjde k rozporu o dosiahnutej úspore, zakročí validačná entita, ktorá vystupuje ako rozhodujúci subjekt.

Preparation phase
Step 6 Poistné krytie:

V prípade, že úspory nebudú dosiahnuté a poskytovateľ technológie nemôže reagovať na svoj zmluvný záväzok, príde na rad poistenie, aby pokrylo sľúbené úspory.

Ste spoločnosť, ktorá má záujem investovať do energeticky efektívnych inovácií bez akýchkoľvek s tým súvisiacich rizík?

Kontaktujte nás!

Ste poskytovateľom technológie, ktorý sa snaží odlíšiť od konkurencie ponukou jedinečného a udržateľného riešenia?

Kontaktujte nás!